Email: info@aedoninternational.com

OCW: De AVG en de rechten van betrokkenen

De AVG en de rechten van betrokkenen

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet ingevoerd: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Scholen hebben het regelen van de informatiebeveiliging en privacy (IBP) snel en goed uitgevoerd. De Aanpak IBP van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet is een handig instrument voor het inrichten van IBP op school. Scholen moeten ook de zogenoemde rechten van betrokkenen regelen. Versie 2.0 van de ‘Handreiking rechten betrokkenen’ beschrijft deze rechten − en wat scholen moeten regelen. 

De personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, worden betrokkenen genoemd. Denk aan leerlingen, ouders of medewerkers op school. Door de AVG hebben deze betrokkenen meer rechten gekregen. Dit gaat bijvoorbeeld om het recht op inzage van de persoonsgegevens of om correctie van gegevens. Ook gaat het over het recht om te worden vergeten of om gegevens mee te nemen naar een andere school (dataportabiliteit). Met deze nieuwe rechten van betrokkenen is het gemakkelijker om controle te houden over persoonsgegevens.

Handreiking rechten betrokkenen
Wat je op school moet regelen en welke procedures je moet vaststellen om te kunnen voldoen aan deze rechten van betrokkenen, staat in de handreiking. In de nieuwe versie is informatie toegevoegd over de informatieplicht van scholen: een school moet ouders van leerlingen (tot 18 jaar) op de hoogte houden van vorderingen en schoolprestaties. Ook wordt ingegaan op het verschil tussen het recht op inzage en deze informatieplicht. Daarnaast is er uitleg over de informatieplicht van scholen als ouders uit elkaar of gescheiden zijn, en in welke gevallen scholen een afweging mogen maken of, en hoe, zij informatie delen over leerlingen met hun ouders.

Zoenen in het fietsenhok
Moet een school aan de ouders melden dat leerlingen staan te zoenen in de het fietsenhok? Op het eerste gezicht lijkt dit niet nodig, maar soms is het verstandig het wel te doen. Bijvoorbeeld als de leerling in het verleden contacten heeft gehad met loverboys. Het is aan de school om na te denken welke informatie met ouders wordt gedeeld, en op welke manier dit gebeurt. Wil je bijvoorbeeld dat de ouders een notificatie ontvangen van ieder nieuw cijfer in het leerlingenadministratiesysteem? Is dat service, of een inbreuk op de privacy van de leerling? Soms kan de veiligheid van een leerling in gevaar komen, als informatie wordt gedeeld. In welke gevallen de school beter geen gegevens kan delen met ouders of derden, of een verzoek om inzage kan weigeren, wordt ook uitgelegd in de handreiking.

Bron: https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/

About the Author